ASVS Founders

 

John B. Chang (USA)

 

Yong Kak Lee (Korea)

 

Yoshio Mishima (Japan)

 

Zhong Gao Wang (China)